دوره تربیت مربی قرآن ترجمه و تفسیر ، استاد علی رجبی، ارتش جمهوری اسلامی ایران ، استان اهواز