theme

جلسه تدبر و حفظ قرآن کریم در دانشگاه علوم انتظامی امین آبان ۹۶ ، روزهای چهارشنبه با بیش از ۴۶٠ دانشجو و سرباز امام زمان (ع)