theme

کارگاه اموزش تخصصی صوت و لحن و زیبا خوانی قران کریم با حضور دکتر شعاعی قاری ممتاز و بین المللی در موسسه امام رضا(ع)، آبان ماه ۹۶