theme

كارگاه آموزش روشهاي حفظ و تثبيت قرآن كريم ويژه اساتيد و پشتيبانان و حافظان قرآن كريم استان مقدس امام رضا (ع) در صحن جمهوري ۲۸ آذر الی ۱ دی ماه با حضور دکتر حاتم رجبی