جدول پیشرفت حفظ قرآن آموزان

تصویرنام و نام خانوادگیحفظیات (جزء)
mohsen baghestaniمحسن باغستانی12
mohammadhosein hoseinmardiمحمدحسین حسین مردی11
mahdi zarneshanمهدی زرنشان10
hosein reza gholiحسین رضا قلی10
purya abbasiپوریا عباسی8
amir hosein bagheriامیرحسین باقری8
hosein ahmadpurحسین احمدپور8
mahdi reza nejadمهدی رضانژاد8
hosein ahmadpurامیرحسین سلطانلو7
hamidreza davoodiحمیدرضا داودی7
mohamadmehdi-rajabihajatpanahمحمدمهدی رجبی حاجت پناه4
taha-sadeghiطاها طاهری4
behrad-porafhkamبهراد پورافخم4
navid rashidi namنوید رشیدی نام4
mostafa-moradpourمصطفی مرادپور3
mohammadsadegh-norikhahمحمد صادق نوری خواه3
amir-ali-abdolrahimiامیرعلی عبدالرحیمی 3
amirreza-shafikhaniامیر رضا شفیع خانی3
abolfazl-abdolrahimiابوالفضل عبدالرحیمی3
mohamdreza parsaمحمدرضا پارسا3
mahdi ghanbariمهدی قنبری3
mohamadmilad-chlpariمحمدمیلاد چلپری2
mohamd-karimi-ghare-shiranمحمد کریمی قره شیران2
mohamadmehdi-shahbaziمحمد مهدی شهبازی2
mohamadreza-eskandariمحمد رضا اسکندری2
amirhossein-mohamadiامیرحسین محمدی2
mohammad hasan malekiمحمدحسن مالکی2
seyed taha mirzamaniسید طاها میرزمانی2
erfan mirabdollahعرفان میرعبدالله2
ali asghar shamsediniعلی اصغر شمس الدین2
mohammad arshia jafariمحمدارشیا جعفری2
mohamamd mahdi moazzamiمحمدمهدی معظمی گودرزی2
mehdi-bahramiمهدی بهرامی1
seyedmohamad-razaviسید محمد مهدی رضوی1
seyedmohamadali-hoseiniسید محمد علی حسینی1
ali-nejatiعلی نجاتی1
ali-jafariعلی جعفری1
aliakabar-mazloomعلی اکبر مظلوم1
abas-torabiعباس ترابی1
amirhossein-asgariامیرحسین عسگری1
ehsan-moradiاحسان مرادی1
abolfazl-yeganeابوالفضل یگانه1
abbas gharibعباس غریب1
mohammad hosein baboo koohestaniابولفضل بابوکوهستانی1
mohammad amin aboo talebiمحمدامین ابوطالبی1
mohammad reza salmaniمحمدرضا سلمانی1
mohammad hosein khorramمحمدحسین خرم1
arya salehiآریا صالحی1
mohamamd taha hasham firuzمحمدطاها حشم فیروز1
abolfazl malekiابوالفضل ملکی1
mohamamd mahdi ghasmeiمحمدمهدی قاسمی1
ilia mohammdiایلیا محمدی1
mohammad hossein haji ghasmeiمحمدحسین حاجی قاسمی1
AMIR ALI SOAUDIامیرعلی صعودی1
mohammad hosein haji ghasemiمحمدحسین حاجی قاسمی1
amirtaha haji ghasmeiامیرطاها حاجی قاسمی1
mohammad saleh motaghi afzALمحمدصالح متقی افضل1
mohammad ali geraiمحمدعلی گرایی1
ehan rahimiاحسان رحیمی1
matin ebrahimi moghaddamمتین ابراهیمی مقدم1
amirreza-bagheri-ladmokhiامیررضا باقری لادمخی0
amir mahdi soheiliامیرمهدی سهیلی0