حسین رضا قلی حافظ کل حجر قهرمان در مسابقات جام حذفی ماه شعبان در گروه سابقون 1