حسين سليماني ١٢ساله از گروه الف با شكست تمام هم گروهي ها به سابقون ٣ و باشكست اين گروه سخت در مسابقه حساس به سابقون ٢ارتقا يافت