سركار خانم طهورا داروغه زاده ٩ساله در ترم تابستان موفق به حفظ جز سي ام گرديد با ارزوي موفقيت بيشترايشان