محمد كوخواهي ١٣ساله حافظ ١٣٨بقره برنده مسابقه كلاسي دال ٣