دوره تربیت تعالی سربازان وظیفه دانشجویان ارشد، هلدینگ فناوری اطلاعات وارتباطات ، مهر ۱۴۰۰ ،حجت السلام علی رجبی