گزارش دوره بصیرت و تعالی خانواده، شرکت پتروسینا خاتم اهواز ، استاد حجت الاسلام علی رجبی، بهمن ماه ۱۴۰۰