۹ آبان ، ۱۳۹۳

برگزیده ای از بیانات امام خمینی (ره) پیرامون عذاداری