۲۵ شهریور ، ۱۳۹۲

دومین دوره تربیت مربی حفظ جز سی ام

دومین دوره تربیت مربی حفظ جز سی ام ویژه مربیان مهدهای کودک بسیج تهران بزرگ دوره تربیت مربی حفظ جز سی ام با محوریت مفاهیم قرآن […]