حجت الاسلام ولمسلمین دکتر محمد علی رضایی اصفهانی

۴ اسفند ، ۱۳۹۲

بازدید برخی از علما از موسسه

۱ – حجت الاسلام ولمسلمین راستگو ۲ – حجت الاسلام ولمسلمین دکتر محمد علی رضایی اصفهانی ۳ – حجت الاسلام ولمسلمین محسن قرائتی