غرفه های آموزشی وفرهنگی در پارک المهدی

۱۷ شهریور ، ۱۳۹۳

غرفه های موسسه در پارک المهدی

ایجاد غرفه های آموزشی وفرهنگی در پارک المهدی باموضوعات دینی وقرانی در میلاد امام رضا (ع ) به مدت 12شب ۸ غرفه متخص موسسه امام رضا […]