کلاس قرآن در مسجد امام علی النقی (ع) مهرآباد

۱۰ شهریور ، ۱۳۹۳

کلاس مسجد امام علی النقی (ع) مهرآباد

تصاویر  کلاس قرآن در مسجد امام علی النقی (ع) مهرآباد – استاد حاتم رجبی